Idento

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Idento, onderdeel van JERO Consulting (BTW BE1002341877) met zetel te Hoesnaek 20 1670 Pepingen (telnummer 0499/35.43.07 – e-mailadres: info@idento.be) en de klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Idento steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van Idento. Ook is er een download bestand aanwezig. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat Idento hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.

Artikel 2. Wijzigingen

Idento kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen. Het is aan de Klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates zal Idento dit ook meedelen via een nieuwsbrief.

Artikel 3 diensten

Idento levert volgende diensten aan haar klanten:

  • webdesign voor websites en webshops
  • grafisch design (voor logo’s, flyers, visitekaartjes, e.d.)
  • SEO diensten om de website hoger te doen scoren in zoekmachines zoals Google.

Artikel 4. Vermeldingen op de website (Idento)

4.1. Alle diensten die vermeld worden op de website zullen voorafgaandelijk aan de klant worden meegedeeld door middel van een vrijblijvende offerte. De prijzen die vermeld zijn op Idento en alle andere prijzen zijn exclusief 21% BTW. Deze prijzen zijn ‘vanaf’ prijzen en zijn enkel van toepassing voor het aanbod op de website, afwijkingen zullen steeds het voorwerp zijn van een afzonderlijke offerte.

4.2. Voor Klanten die een website of webshop aangekocht hebben bedraagt het standaarduurtarief in regie 65 EUR per uur, exclusief 21% BTW.

Artikel 5. Aanvaarding van offertes en aanbiedingen op de website (Idento)

De offertes en aanbiedingen van Idento zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De aanvaarding door de klant gebeurt steeds schriftelijk. Dit kan met een fysieke of digitale orderbevestiging tijdens een afspraak op kantoor of bij de klant thuis ofwel per e-mail.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent wanneer de overeenkomst via de website wordt afgesloten dat de herroepingstermijn begint te lopen de dag volgend op het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan info@idento.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien Idento op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

Artikel 7. Facturatie

7.1. Van het ogenblik dat de klant zich akkoord verklaart met een van de diensten zoals opgenomen in artikel 3 en met onderhavige algemene voorwaarden start de facturatie.

7.2. De facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. De facturen dienen binnen een termijn van 30 dagen betaald te worden bij gebreke waaraan de klant zonder ingebrekestelling gehouden zal zijn tot betaling van verwijlsinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken geenszins de kosten van een gerechtelijke invordering of de rechtsplegingsvergoeding die dient betaald te worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval de klant een consument is zal wel een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn vooraleer de interesten beginnen lopen en een schadevergoeding kan gevorderd worden zoals hierboven aangegeven. Indien Idento niet zou beslissen om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zal toch een vergoeding van 30 EUR verschuldigd zijn per aangetekende brief en dit om de kosten te dekken. Beide vergoedingen zijn los van elkaar te zien en kunnen afzonderlijk gevorderd worden. De factuur is steeds in één maal te betalen en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes, behoudens de uitzonderingen zoal bepaald in artikel 4.

7.3. Bij de start van een nieuwe dienst, wanneer de factuur binnen de vervaltermijn niet betaald werd, kan Idento uit eigen beweging beslissen om de samenwerking stop te zetten. De Klant krijgt een creditfactuur, vermindert met de eventuele reeds gepresteerde werken en diensten, van de reeds uitgeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.

7.4 Voor zowel nieuwe als bestaande klanten dienen de facturen binnen een termijn van 30 dagen betaald te worden. Wanneer betaling van factuur uitblijft kan Idento beslissen na 45 dagen “incl. 30 dagen betaaltermijn” de dienst voorlopig te stoppen of offline te zetten tot de factuur voldaan is. Idento kan niet aansprakelijk gesteld worden door het offline zetten van diensten omwille uitblijven van betalingen van diensten.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant

Voor bepaalde opdrachten dient Idento over feedback of bijkomende informatie te beschikken vooraleer overeenkomst kan worden uitgevoerd. Onder andere het verschaffen van algemene gegevens, teksten en/of beeldmateriaal. Indien de klant of een derde buiten de controle van Idento niet binnen een redelijke termijn reageert, of noodzakelijke informatie niet tijdig bezorgt, kan de overeenkomst eenzijdig worden opgeschort. De eventuele kosten die uit deze vertragingen voortvloeien, zullen de gebruikelijke tarieven, zoals vermeld in artikel 4.2, worden doorgerekend. Als de klant herhaaldelijk geen medewerking verleent, stelselmatig voor vertragingen zorgt, of in gebreke blijft om zijn of haar verplichtingen na te komen, heeft Idento het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken, prestaties stop te zetten, bijkomende uren te factureren aan de gebruikelijke tarieven, en/of een eindfactuur te versturen alvorens alle diensten geleverd zijn. Idento kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang stopzetten indien de klant zich in staat van faillissement bevindt, uitstel van betaling heeft aangevraagd, of het vrije beheer van vermogen heeft verloren. Het is belangrijk om Idento op de hoogte te houden van elke wijziging van gegevens of contactinformatie. Wanneer dit door de klant wordt nagelaten, kan Idento niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Artikel 9. Termijn

Er wordt altijd een streefdatum opgegeven aan klant. Deze streefdatum is indicatiefen een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van Idento om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Idento gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere. De klant geeft aan Idento de toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie en de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt op sporadische basis verstuurd voor info, en gerelateerde reclame over Idento. De rechten en verplichtingen van de klant worden uiteengezet in de privacy-policy van Idento.

Artikel 11. Annulatie van website/bestelling

11.1.In geval van annulatie van de opdracht door de klant, zal Idento steeds de mogelijkheid hebben om een uitvoering in natura te vorderen hetzij een vergoeding bij equivalent. Idento zal bij annulatie steeds het reeds gepresteerde werk en alle andere reeds aangekochte diensten/zaken (zoals thema’s, plug-ins of extra programmatie) factureren. Indien Idento geen uitvoering in natura nastreeft zal zij een recht hebben op een schadevergoeding van 40% van de overeengekomen offerte prijs, met een minimum van 150 EUR.

11.2. Wanneer de klant 50% voorschot betaald heeft, en Idento heeft al meer werk verricht dan de betaalde 50%, dan kan het bedrag opgeëist worden ter vergoeding van het reeds geleverde werk.

11.3. De beëindiging zal tot gevolg hebben dat Idento alle werken onmiddellijk staakt en alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden, na voldaan betaling kan klant ook het gedane werk opeisen dat gevraagd werd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Idento verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren en volgens de regels van de kunst. Idento verbindt er zich toe het beoogde resultaat af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Idento kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

12.2. Idento is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

12.3 Idento kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Idento zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Idento of een aangestelde.

12.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Idento geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

12.5 De klant erkent onderling e-mail verkeer als een wettelijk en geldig bewijsmiddel.

Artikel 13. Software Aansprakelijkheid

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden

14.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

14.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan eventueel een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Idento ontwikkelde sites en webapplicaties. Als Idento zelf afbeeldingen of video’s toevoegt aan een website of webshop dan zal dit van auteursrechtvrije websites komen zoals pixabay of van websites waar Idento een abonnement heeft en deze mag gebruiken voor professioneel gebruik. Deze afbeeldingen en video’s mogen door klant niet verkocht of gepubliceerd worden op andere website of webshop zonder medeweten van Idento.

14.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Idento te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Idento onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Idento waarvan hij kennisneemt.

14.4 Huisstijlelementen (logo’s, foto’s, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@idento.be.

14.5. De klant heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De gebruiksrechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. Idento behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio.

14.6. Idento kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de klant illustraties, afbeeldingen of teksten aanlevert die auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Indien Idento hierover door een derde partij wordt aangesproken zal de klant gehouden zijn Idento te vrijwaren en in te staan voor alle juridische kosten die Idento moet maken om zich tegen de aantijgingen van derden te verdedigen.

14.7 Het geleverde materiaal aan Idento dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.

Artikel 15. Hosting, verlenging en Domeinnaam

15.1 De hostingdiensten worden door Idento voor de klant verzorgd, tenzij anders afgesproken met de klant. De hostingsdiensten worden gefactureerd overeenkomstig art. 15.2.

15.2. Wanneer een account/hosting gestart wordt dan start het 1ste jaar vanaf de aanvraag van de account/hosting en niet vanaf de datum dat de website online wordt geplaatst. Na 2de jaar wordt de de kost voor verlenging automatisch gefactureerd en dit 6 weken alvorens verlenging.

15.3 Het nieuwe jaar wordt gerekend vanaf de eerste aankoop en niet vanaf het ogenblik dat de website online wordt geplaatst.

15.3. De klant kan na eerste jaar betaalde verlenging, ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten jaarlijks gefactureerd worden. Indien de klant een professioneel is, en twee maand voor het einde van vervaldag de overeenkomst niet opzegt, zal hij steeds een heel jaar de diensten verder dienen af te nemen. Is de klant een consument dan zal deze na twee verlengingen de afgenomen diensten ten allen tijde kunnen stopzetten met inachtname van twee maand opzeg. De klant kan de opzeg aan Idento overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van Idento.

15.4. Wordt de factuur niet tijdig betaald door de klant, dan komt de verlenging in gedrang en kan Idento niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine.

15.5 Wanneer klant laattijdig annuleert en zich niet houdt aan punt 15.3, kan Idento zelf beslissen de website en domeinnaam met onmiddellijke ingang stop te zetten. Openstaande facturen zijn onmiddellijk opeisbaar. Een back-up kan worden aangeleverd met inachtname punt 15.2 en 15.3.

15.6. Webhosting informatie: SiteGround Spain S.L. – CIF: B-87194171 – VAT: ESB87194171 – Calle Prim 19 – 28004 Madrid, Spain

15.7 Wanneer klant toegang heeft tot bepaalde gevoelige documentatie / informatie via bijvoorbeeld de hosting (webshop), dan is hij hiervoor volledig verantwoordelijk. Idento kan hier ten allen tijde niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

15.8 De klant heeft geen enkele toegang tot de hosting van de website. Dit wordt beheert door Idento.

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst

16.1 Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een gratis éénmalige back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail, klant kan ook ten allen tijde zelf via DNS Belgium zelf de transfercode opvragen. De back-up zal via WeTransfer overgemaakt worden. De klant dient wel eerst alle openstaande facturen te voldoen alvorens de back-up te kunnen ontvangen.

16.2 Klant dient de gratis back-up binnen de termijn van 7 dagen via WeTransfer te downloaden. Als de klant hem niet binnen deze termijn download, en klant vraagt opnieuw om back-up door te sturen, dan wordt er een extra kost aangerekend van 75 EUR. Na voldoen factuur sturen we de back-up door. Het kan voorkomen na een bepaalde termijn dat er data gewist word waaronder ook de backups. Idento kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

16.3 Wanneer klant beslist zijn domeinnaam te verhuizen naar een andere provider zonder- of met medeweten van Idento, is Idento niet meer verantwoordelijk voor alle gegevens van de klant zoals zijn website of webshop en eventueel aangemaakte e-mail. Als klant problemen heeft met overgang kan hij Idento inschakelen. Hiervoor kan Idento een vaste kost aanrekenen- of in regie werken.

16.5 Als klant alvorens ingang nieuw jaar van verlenging beslist te stoppen bij Idento, kan dit met onmiddellijke stop zonder restitutie (met aandacht voor artikel 16.1), of tot wanneer betaalde jaar verloopt. Na aanvraag stopzetting stelt Idento altijd deze vraag aan de klant.

16.6 Idento kan ten allen tijde een overeenkomst en communicatie tussen Idento en klant stopzetten wanneer er geen vertrouwen meer is tussen beide partijen, teveel laattijdige betalingen- of dreigementen tegenover Idento. Wanneer nog op moment van stopzetting openstaande facturen, zullen deze per direct voldaan worden door klant- of eventueel gecrediteerd worden door Idento.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spamaanvallen of IP blokkades en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Idento geen controle heeft, bevrijden Idento, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

17.2 Wanneer in bovenstaande situatie punt 17.1 geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Idento tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 18. Portfolio

18.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door Idento ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van www.idento.be

18.2 De klant gaat ermee akkoord dat Idento een link toevoegt, bijvoorbeeld: “Webdesign by Idento“ op de geleverde website of webshop.

Artikel 19. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Idento en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Idento (handelsnaam voor statuut zelfstandige in bijberoep Jens De Koster). Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank.

Idento – BE0672439038 – Januari 2023

Scroll naar boven